E-mail: Monika.Pasternak@op.pl

Nasza oferta

W zakresie działalności firmy świadczymy następujące usługi:

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, Intrastat, NBP

Obsługa Kadrowo-Płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Inne

 • Analiza i weryfikacja dokumentów księgowych
 • Pomoc i przygotowywanie wniosków do banku (kredyty, faktoring, gwarancje bankowe)
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych rejestrowych i miesięcznych w tym akcyzowej (AKC) i opłaty paliwowej
 • Pomoc przy założeniu własnej firmy